Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5382
Nhan đề: Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho thanh niên nước ta hiện nay
Tác giả: Ngô, Thị Khánh
Từ khoá: Pháp luật
Tuyên truyền
Thanh niên
Phổ biến
Giáo dục
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 3 .- Tr.35-42
Tóm tắt: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên là một nội dung quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; góp phần cung cấp tri thức, bồi dưỡng tình cảm và ý thức pháp luật đúng đắn cho thanh niên, giúp thanh niên tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân của mình, có đủ kiến thức để xây dựng Nhà nước pháp quyền đấu tranh chống mọi sự vi phạm pháp luật và các hành vi tiêu cực trong xã hội. Trên cơ sở đánh giá khái quát thực trạng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên, bài viết luận giải một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên hiện nay.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5382
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_501.56 kBAdobe PDFXem
Your IP: 34.231.247.88


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.