Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53832
Title: Tìm hiểu về sự đố kỵ và thang đo Bemas
Authors: Trương, Thị Khánh Hà
Nguyễn, Huy Hoàng
Đào, Thu Hằng
Keywords: Đố kỵ
Đố kỵ vô hại
Đố kỵ nguy hại
Thang đo BeMaS
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 03 .- Tr.03-14
Abstract: Đố kỵ thường được nhận định là một loại cảm xúc tiêu cực nảy sinh từ sự so sánh bản thân với người khác. Bên cạnh việc nhìn nhận cảm xúc đố kỵ đem lại mong muốn người bị đố kỵ mất đi những ưu thế vượt trội so với cá nhân (đố kỵ nguy hại), cảm xúc này cũng được cho là thúc đẩy cá nhân vươn lên để đạt được ưu thế của người mà họ đố kỵ (đố kỵ vô hại). Nghiên cứu thực hiện trên 282 khách thể nhằm thích ứng thang đo đố ky vô hại và nguy hại (Benign and Malicious Envy Scale/ BeMaS) của Lange và Crusius (2015) và sử dụng thang đo để đánh giá về xu hướng đố kỵ trên nhóm khách thể Việt Nam. Phân tích nhân tố khẳng định đối với mô hình hai thành tố thuộc thang đo cho thấy mô hình tương đối phù hợp với dữ liệu thu được. Độ tin cậy của các thành tố thuộc thang đo ở mức cao, hai thành tố tương đối độc lập với nhau. Nhìn chung, xu hướng đố kỵ vô hại được thể hiện rõ hơn so với đố kỵ nguy hại và mức độ thể hiện của hai xu hướng này có thể phụ thuộc vào các biến số nhân khẩu. Thang đo cần có sự kiểm chứng về độ tin cậy và độ hiệu lực trên lượng mẫu lớn và đa dạng hơn trong các nghiên cứu sau này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53832
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.