Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53833
Title: Hồ Chí Minh với văn hóa Đông Á
Authors: Trần, Thị Phúc An
Keywords: Đông Á
Hồ Chí Minh
Văn hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.7-9,16
Abstract: Xuất thân trong một gia đình nhà Nho yêu nước, trong quá trình hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh nghiên cứu và tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo những tư tưởng, giá trị văn hóa Đông Á, cụ thể là Nho giáo và Lão giáo. Đó là những quan điểm về đạo đức, xây dựng một xã hội đại đồng, tôn trọng phụ nữ, đức tính khiêm nhường và lối sống hài hòa, gắn bó với thiên nhiên… phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53833
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.