Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53848
Title: Tinh dục và tình cảm - yếu tố nào làm hôn nhân hạnh phúc hơn?
Authors: Đặng, Thị Thu Trang
Phan, Thị Mai Hương
Keywords: Hạnh phúc hôn nhân
Thể hiện tình cảm
Hài lòng tình dục
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 03 .- Tr.56-72
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với mục đích xem xét vai trò của tình dục và tình cảm đối với hạnh phúc hôn nhân. Nhiều nghiên cứu cho thấy, tình dục và tình cảm đều tác động đến hạnh phúc hôn nhân, nhưng ít nghiên cứu so sánh vai trò của hai yếu tố này, đặc biệt là những nghiên cứu ở Việt Nam. Mẫu nghiên cứu gồm 733 người đã kết hôn thuộc 3 tỉnh/thành, trong đó 33,8% là nam, độ dài hôn nhân trung bình là 17 năm. Dữ liệu được thu thập bằng bảng hỏi. Phân tích biến trung gian được thực hiện với sự hỗ trợ của phần mềm Process 3.4 được tích hợp trên SPSS 22.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cả tình dục và tình cảm đều có thể dự báo tích cực cho hạnh phúc hôn nhân. Hơn nữa, tình dục có thể thông qua tình cảm, cũng như tình cảm có thể thông qua tình dục làm hôn nhân hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, tình cảm vẫn đóng vai trò quan trọng hơn đối với hạnh phúc hôn nhân. Những ý nghĩa thực tiễn của kết quả nghiên cứu cũng được bàn luận trong bài viết này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53848
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.