Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53859
Title: Phát triển năng lực tự học cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử, Trường Đại học Hùng Vương thông qua chế tạo các mô hình sản phẩm thực tế
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hòa
Hà, Duy Thái
Đỗ, Thu Hương
Keywords: Năng lực tự học
Học sinh
Phát triển năng lực tự học
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 121(182) .-Tr.179-185
Abstract: Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ với sự thúc đẩy của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lượng thông tin ngày càng tăng và có sự biến đổi không ngừng buộc con người luôn phải học tập để thích nghi với những thay đổi của thực tế sản xuất, của đời sống xã hội. Để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có đầy đủ phẩm chất, năng lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đã đặt ra mục tiêu cho giáo dục đại học: "tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53859
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.