Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53859
Nhan đề: Phát triển năng lực tự học cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử, Trường Đại học Hùng Vương thông qua chế tạo các mô hình sản phẩm thực tế
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Hòa
Hà, Duy Thái
Đỗ, Thu Hương
Từ khoá: Năng lực tự học
Học sinh
Phát triển năng lực tự học
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 121(182) .-Tr.179-185
Tóm tắt: Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ với sự thúc đẩy của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lượng thông tin ngày càng tăng và có sự biến đổi không ngừng buộc con người luôn phải học tập để thích nghi với những thay đổi của thực tế sản xuất, của đời sống xã hội. Để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có đầy đủ phẩm chất, năng lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đã đặt ra mục tiêu cho giáo dục đại học: "tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53859
ISSN: 1859-3917
Bộ sưu tập: Giáo dục và Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.