Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53861
Title: Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam thông qua giảng dạy môn Triết học Mác - Lênin
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Hoàng, Thị Nhung
Keywords: Năng lực tư duy phản biện
Sinh viên
Triết học Mác - Lênin
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 121(182) .-Tr.186-190
Abstract: Năng lực tư duy biện chứng (NLTDBC) là một bộ phận cấu thành năng lực tư duy, là một phần không thể thiếu được của mỗi chủ thể trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Đối với sinh viên (SV) - những chủ thể nhận thức đang tồn tại một thực tế: khả năng tư duy còn rập khuôn, thiếu tính sáng tạo, thiếu khả năng vận dụng linh hoạt những tri thức đã học vào thực tiễn. Phát huy NLTDBC cho SV là việc làm rất cấp thiết nhằm khơi dậy, phát huy thế mạnh, sở trường, năng lực sáng tạo của mỗi SV trong học tập và hoạt động thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53861
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.38.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.