Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53870
Title: Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực của O-xtrây-li-a trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0
Authors: Phan, Quỳnh Trang
Keywords: Quản lý nguồn nhân lực của O-xtrây-li-a
Cách mạng Công nghiệp 4.0
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 07 .- Tr.55-56
Abstract: Ô-xtrây-li-a là quốc gia có chất lượng nguồn nhân lực được đánh giá rất cao trên thế giới. Đặc biệt, trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), nước này đã có những cách làm sáng tạo để tận dụng và phát huy sức mạnh của khoa học công nghệ đối với công tác đào tạo, quản lý, sử dụng nguồn nhân lực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53870
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
866.91 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.