Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53871
Title: Kinh nghiệm của Nhật Bản về phân cấp quản lý chất thải
Authors: Phạm, Văn Lợi
Nguyễn, Thị Ngọc Ánh
Keywords: Kinh nghiệm của Nhật Bản
Phân cấp quản lý chất thải
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 07 .- Tr.53-54
Abstract: Tại Nhật Bản, chất thải được phân loại thành chất thải rắn (CTR) đô thị và chất thải công nghiệp; trách nhiệm quản lý chất thải (QLCT) được phân định giữa các chủ thể khác nhau: Chính quyền trung ương, địa phương, doanh nghiệp, người tiêu dùng... Mỗi chủ thể có vai trò nhất định trong việc điều hành và phối hợp để đảm bảo vận hành chương trình QLCT phù hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53871
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
777.26 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.