Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53877
Title: Một số vấn đề về quyền hưởng dụng trong Bộ luật Dân sự năm 2015
Authors: Nguyễn, Thị Hường
Keywords: Bộ luật Dân sự
Quyền hưởng dụng
Năm 2015
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 08 .- Tr.32-36
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả bàn về một số vấn đề về quyền hưởng dụng trong Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015. BLDS 2015 được ban hành trên cơ sở tiếp cận quyền dân sự mở rộng trên nguyên tắc pháp quyền là người dân được làm những gì mà luật không cấm. Mặc khác, trong thời đại toàn cầu hóa thì các quan hệ kinh tế, dân sự có tính chất tương đồng giữa các quốc gia, cho nên BLDS 2015 đã quy định các quyền khác đối với tài sản trong đó có quyền hưởng dụng (QHD). Đây là loại quyền dân sự đã được quy định trong pháp luật dân sự của Việt Nam trước kia cũng như các nước khác trên thế giới mà BLDS 2015 kế thừa, tiếp thu một cách có chọn lọc phù hợp với điều kiện chính trị kinh tế, xã hội của nước ta. Mặc dù BLDS 2015 đã quy định tương đối cụ thể những vấn đề cơ bản về quyền QHD; tuy nhiên khi áp dụng quyền này trên thực tế vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần phải được chỉnh sửa, hoàn thiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53877
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.