Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53898
Title: Chuyển dịch cơ cấu cơ cấu nông nghiệp Hà Nội trong bối cảnh phát triển mới của Thủ đô
Authors: Phạm, Văn Dũng
Keywords: Nông ghiệp
Chuyển dịch cơ cấu
Hà Nội
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 587 .- Tr.28-30
Abstract: Trong những năm vừa qua, cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Nội đã chuyển dịch theo hướng tiến bộ, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020 đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, nhiều nhân tố mới xuất hiện ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô. Đồng thời, Hà Nội vẫn còn những tiềm năng phát triển nông nghiệp rất lớn, chưa được khai thác. Do đó, việc cơ cấu lại, thực hiện chuyển dịch cơ cấu trong điều kiện phát triển mới của Thủ đô là rất cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53898
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.