Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53898
Nhan đề: Chuyển dịch cơ cấu cơ cấu nông nghiệp Hà Nội trong bối cảnh phát triển mới của Thủ đô
Tác giả: Phạm, Văn Dũng
Từ khoá: Nông ghiệp
Chuyển dịch cơ cấu
Hà Nội
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 587 .- Tr.28-30
Tóm tắt: Trong những năm vừa qua, cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Nội đã chuyển dịch theo hướng tiến bộ, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020 đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, nhiều nhân tố mới xuất hiện ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô. Đồng thời, Hà Nội vẫn còn những tiềm năng phát triển nông nghiệp rất lớn, chưa được khai thác. Do đó, việc cơ cấu lại, thực hiện chuyển dịch cơ cấu trong điều kiện phát triển mới của Thủ đô là rất cần thiết.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53898
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.