Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/539
Title: Xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
Authors: Trương, Minh Dục
Keywords: Biến đổi
Văn hóa
Dân tộc thiểu số
Thời kỳ đổi mới
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Xã hội Việt Nam;Số1 .- Tr.68-77
Abstract: Ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, văn hóa các dân tộc thiểu số có sự biến đổi mạnh mẽ. Các xu hướng biến đổi chính của văn hóa các dân tộc thiểu số là: xu hướng giữ gìn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc phù hợp với điều kiện phát triển mới; xu hướng tiếp biến văn hóa thông qua giao lưu trong nước và hội nhâp quốc tế; xu hướng suy giảm bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, đặc biệt là văn hóa phi vật thể. Sự biến đổi này đang tác động sâu sắc đến văn hóa các dân tộc thiểu số, từ đó hình thành bức tranh sinh động và phức tạp về đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số đương đại.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/539
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_697.62 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.