Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/540
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm đạo đức của nhà giáo
Authors: Lê, Thị Ngọc Hoa
Keywords: Đạo đức nhà giáo
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Giáo dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Xã hội Việt Nam;Số1 .- Tr.78-83
Abstract: Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao vai trò của các nhà giáo đối với xã hội. Theo Hồ Chí Minh, đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quyết định tới sự nghiệp giáo dục bởi họ là những người có trách nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ những phẩm chất cao quý và năng lực sáng tạo phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội. Vì vậy, đội ngũ nhà giáo không ngừng trau đồi về tài năng và phẩm chất đạo đức Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nhà giáo có nội dung sâu sắc và cần tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/540
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_369.32 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.