Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/541
Title: Tư duy lý luận chính trị của cán bộ lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đặng, Nguyên Hà
Keywords: Tư duy lý luận
Cán bộ nhà nước
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Xã hội Việt Nam;Số1 .- Tr.92-98
Abstract: Đội ngũ cán bộ lãnh đạo có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý cần phải có trình độ tư duy chính trị cao. Điều đó thể hiện ở sự hiểu biết sâu sắc về thực tiễn và giải quyết đúng đắn những nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, trình độ tư duy lý luận chính trị của nhiều người còn thấp kém. Để nâng cao trình độ tư duy lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý thì cần phải tăng cường giáo dục tư duy lý luận chính trị, đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục tư duy chính trị cho họ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/541
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_438.36 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.