Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54151
Title: Nghị định số 38/2018/ND-CP Quy định chi tiết về đầu tư cho danh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
Keywords: Quy định chi tiết
Đầu tư cho danh nghiệp
Nhỏ và vừa
Khởi nghiệp sáng tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ;Số 02 .- Tr.1,44
Abstract: Ngày 11/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/201 8/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Nghị định này hướng dẫn về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; việc thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54151
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.