Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54153
Title: Nâng niu từng giọt sống
Authors: Hoàng, Đăng khoa
Keywords: Nâng niu từng giọt sống
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 933+934 .- Tr.87-88
Abstract: Định nghĩa về thơ, về nhà thơ, quan niệm về yếu tính của thơ thì có rất nhiều. Một trong những mẫu số chung đó là: thơ là tự sự của tâm hồn, nhà thơ là chủ thể duy cảm duy mĩ, yếu tính của thơ là cảm xúc cảm giác sống. Trường hợp Nguyễn Trọng Hoàn và thi tập Phút rành rang sống chậm nghiêng về mẫu số chung nói trên...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54153
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
485.87 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.252


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.