Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54154
Title: Kết quả đạt được và vấn đề đặt ra trong thực hiện chỉ thị số 05-CT/TƯ về việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại Đảng bộ khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ
Authors: Trịnh, Hồng Công
Keywords: Học tập
Tư tưởng
Phong cách
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ;Số 02 .- Tr.11-14
Abstract: Đảng bộ khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ là đơn vị trực thuộc Thành ủy Cần Thơ có chức năng, nhiệm vụ là lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, không ngừng nàng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54154
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.