Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54155
Nhan đề: Những vấn đề đặt ra đối với ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực tây Nam Bộ
Tác giả: Trịnh, Xuân Thắng
Từ khoá: Ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp
Khu vực tây Nam Bộ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ;Số 02 .- Tr.2-6,10
Tóm tắt: Việc chỉ ra những bất cập trong ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp ở khu vực Tây Nam bộ (TNB) là rất cần thiết để vùng có những giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn đưa ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp phát triển. Vì vậy, bài viết sẽ chỉ ra những vấn đề đang đặt ra đối với ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp ở khu vực TNB về vốn, công nghệ, thị trường, nhân lực, thương hiệu, nguyên liệu, liên kết... Bài viết cũng tìm các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong phát triển ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực TNB như công tác quy hoạch, các chính sách hỗ trợ, công tác đào tạo nhân lực, những yếu kém từ chính trong người nông dân và doanh nghiệp...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54155
ISSN: 1859-025X
Bộ sưu tập: Khoa học Cần Thơ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.88 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.