Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54155
Title: Những vấn đề đặt ra đối với ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực tây Nam Bộ
Authors: Trịnh, Xuân Thắng
Keywords: Ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp
Khu vực tây Nam Bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ;Số 02 .- Tr.2-6,10
Abstract: Việc chỉ ra những bất cập trong ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp ở khu vực Tây Nam bộ (TNB) là rất cần thiết để vùng có những giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn đưa ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp phát triển. Vì vậy, bài viết sẽ chỉ ra những vấn đề đang đặt ra đối với ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp ở khu vực TNB về vốn, công nghệ, thị trường, nhân lực, thương hiệu, nguyên liệu, liên kết... Bài viết cũng tìm các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong phát triển ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực TNB như công tác quy hoạch, các chính sách hỗ trợ, công tác đào tạo nhân lực, những yếu kém từ chính trong người nông dân và doanh nghiệp...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54155
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.88 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.