Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54159
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Authors: Nguyễn, Minh Tiến
Nguyễn, Thị Huệ
Trần, Kim Hổ
Keywords: Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân
Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ;Số 02 .- Tr.28-35,42
Abstract: Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ở Việt Nam có hiệu lực năm 2009 đã tạo khung pháp lý để thực hiện quản lý thu từ TNCN. Tuy nhiên, trên thực tế ở các địa phương công tác quản lý thu thuế TNCN đã tồn tại nhiều bất cập, trong đó có tỉnh Vĩnh Long. Để hoàn thiện công tác quản lý thu thuế TNCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp được thu thập tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2013 - 2016 và dữ liệu sơ cấp từ khảo sát 210 cá nhân làm việc tại các công ty và cá nhân kinh doanh trên địa bàn tĩnh Vĩnh Long. Bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích nhân tố (EFA) và phân tích hồi quy. Kết quả phân tích định lượng cho thấy 03 yếu tố: Cơ sở vật chất của ngành thuế; Ý thức chấp hành pháp luật thuế TNCN của người nộp thuế; Trình độ và phẩm chất đạo đức công chức ngành thuế đều có ý nghĩa thống kê và ảnh hưởng đến công tác quán lý thu thuế TNCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54159
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.15 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.