Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54320
Title: Định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Đồng Tháp qua thực tập nghề nghiệp
Authors: Lê, Thị Ngọc Mai
Trần, Thanh Thúy
Keywords: Năng lực
Năng lực nghề nghiệp
Nuôi trồng thủy sản
Thực tập nghề nghiệp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 02 .- Tr.95-101
Abstract: Định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Đồng Tháp là một mục tiêu quan trọng trong quá trình đào tạo. Phát triển năng lực nghề nghiệp là nhấn mạnh đến những kiến thức chuyên ngành, kỹ năng nghề nghiệp và thái độ đối với công việc cần được đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thành một công việc của nghề nghiệp đạt hiệu quả cao. Với nội hàm phát triển năng lực nghề nghiệp này, bài viết tường minh hoá một số vấn đề về phát triển năng lực nghề nghiệp và theo đó đề xuất những định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho SV ngành Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Đồng Tháp thông qua thực tập nghề nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54320
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.