Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54322
Title: Yếu tố tác động đến văn hóa chất lượng của Trường Đại học Đồng Tháp
Authors: Châu, Nhật Duy
Lê, Đức Ngọc
Keywords: Trường Đại học Đồng Tháp
Văn hoá chất lượng
Yếu tố tác động
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 02 .- Tr.77-84
Abstract: Văn hóa chất lượng là một bộ phận của văn hóa tổ chức, là những thói quen, tập quán, lòng tin và giá trị liên quan đến chất lượng, có vai trò rất quan trọng trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục liên tục của cơ sở giáo dục. Nghiên cứu xác định mức độ tác động của các yếu tố đến văn hoá chất lượng của Trường Đại học Đồng Tháp thông qua kết quả đánh giá văn hoá chất lượng và phương pháp hồi quy tuyến tính. Kết quả nghiên cứu là căn cứ để Trường Đại học Đồng Tháp đề ra kế hoạch xây dựng và phát triển văn hoá chất lượng của nhà trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54322
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.