Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54339
Title: Nghiên cứu tổng hợp natri 2-mercaptoethansulfonat qua trung gian thioester
Authors: Đào, Nguyệt Sương Huyền
Nguyễn, Văn Hải
Nguyễn, Thị Dung
Nguyễn, Văn Hân
Nguyễn, Đình Luyện
Keywords: Mesna
Natri 2-mercaptoethanesulfonate
Thioester
Natri benzoylethanesulfonate
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 505 .- Tr.26-30
Abstract: Trong việc tiếp tục tổng hợp mesna đã được báo cáo trước đây (sodium 2-mercaptoethansulfonate) từ 1,2-dichloroethane theo ba cách khác nhau (thiouronium, alkyl trithiocarbonate, muối bunte), mesna được tổng hợp từ 1,2-dichloroethane thông qua thioester axit thiobenzoic bởi một con đường tổng hợp ba bước: (1) Natri 2-cloroethansulfonale được điều chế từ 1,2-dichloethane bởi phản ứng Strecker; (2) Sodium 2-chloroethanesulfonate đã được phản ứng với axit thiobenzoic để đủ khả năng natri 2- (benzoylthio) ethanesulfonate; (3) Cuối cùng, kết quả thioester phản ứng với dung dịch amoniac mang lại Mesna. Năng suất tổng thể là 36,46%. Cấu trúc hóa học được xác nhận bởi lR, MS, NMR.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54339
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
350.53 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.