Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54346
Title: Hai dẫn xuất α-truxillic acid và sulphated flavonoids được phân lập từ cao dichloromethan của cây an xoa (Helicteres hirsuta Lour.)
Authors: Nguyễn, Văn Kỳ
Nguyễn, Hữu Duyên
Lê, Thanh Phước
Keywords: Helicteres hirsuta Lour.
α-p-hydroxy truxillic acid
7,4'-di-O-metyl-8-O-sulphate isoscutellarein
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 505 .- Tr.57-60
Abstract: Bốn chiết xuất từ các chất chiết xuất từ etanol chính của Helicteres hirsute Lour., Được thu thập tại làng Hòn Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang (Nam Việt Nam) bằng cách phân chia dung môi tăng cực: ete dầu mỏ (PE), diclorometan (DC) ), etyl axetat (EA) và metanol (ME). Từ các phân số dichloromethan, hai hợp chất đã được phân lập và xác định bằng ¹H-NMR, ¹³C-NMR, DEPT, HSQC, MS (trong tài liệu tham khảo) như: α-p hydroxy truxillic acid (C₁₈H₁₆O₆ và 7,4'-di- O-methyl-8-O-sulphate isoscutellarein (C₁₇H₁₅O₉S).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54346
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.2.4


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.