Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54390
Title: Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An: thực trạng và giải pháp
Authors: Hoàng, Quyền
Thái, Thị Kim Oanh
Keywords: Xây dựng cơ bản
Dự án đầu tư
Quản trị dự án
Tỉnh Nghệ An
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 588 .- Tr.127-129
Abstract: Thực tiễn cho thấy trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) còn bộc lộ nhiều hạn chế, hiệu quả đầu tư còn thấp; thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản còn lớn và diễn ra ở hầu hết các địa phương, trong đó có huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Do đó quản lý và sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư là một vấn đề cấp bách đặt ra không chỉ đối với các bộ ngành quản lý vĩ mô mà còn đối với các địa phương, doanh nghiệp,... Bài viết nghiên cứu phân tích và đánh giá thực trạng quản lý dự án đầu tư XDCB tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý dự án đầu tư XDCB tại huyện Anh Sơn trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54390
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.119.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.