Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54393
Title: Vai trò của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Võ Nhai đối với sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
Authors: Chu, Thị Thức
Hà, Thị Thanh Nga
Keywords: Ngân hàng chính sách
Phát triển kinh tế địa phương
Kinh tế xã hội
Tỉnh Thái nguyên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 588 .- Tr.133-134
Abstract: Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách trong cả nước có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54393
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
622.91 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.