Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54401
Title: Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường Mỹ và bài học kinh nghiệm
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Keywords: Vai trò nhà nước
Thị trường
Vai trò kinh tế Mỹ
Bài học kinh nghiệm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 07 .- Tr.3-14
Abstract: Bài viết phân tích vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường Mỹ và đề cập đến những thất bại cơ bản của thị trường, đồng thời nhấn mạnh, cần tránh lặp lại sai lầm gắn dưới nhãn mác phi điều tiết (deregulation) khi bàn về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ năm 2008 là minh chứng cho sự bất lực của nhà nước, chứ không phải là phi điều tiết. Bên cạnh đó, bài viết còn đưa ra những đánh giá chung cho hoạt động của nhà nước đối với nền kinh tế Mỹ và rút ra một số bài học kinh nghiệm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54401
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.96 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.