Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54415
Title: Sự hình thành chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở và những tác động tới ASEAN
Authors: Lò, Thị Phương Nhung
Nguyễn, Đức Hùng
Keywords: Chiến lược Ấn Độ Dương
Thái Bình Dương tự do và rộng mở
Mỹ
Australia
Nhật Bản
Ấn Độ
Asean
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 08 .- Tr.38-46
Abstract: Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở với những ý tưởng ban đầu dựa trên bốn trụ cột là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia (Bộ Tứ) và trùm lên đó là tầm nhìn về một khu vực tự do, rộng mở. Cho tới nay, chiến lược này vẫn đang ở giai đoạn hình thành bộ khung về khái niệm, còn về mặt triển khai thực hiện thì vẫn chưa được định hình rõ nét. Bài viết sẽ phân tích về sự hình thành của chiến lược và có đánh giá bước đầu về tác động của chiến lược này với khu vực ASEAN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54415
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.