Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54449
Nhan đề: Nghiên cứu tái sinh một số giống sắn (manihot Esculenta Crantz) thông qua mô sẹo phôi hóa
Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Hồng
Nguyễn, Thị Hoài Thương
Phạm, Bích Ngọc
Chu, Hoàng Hà
Từ khoá: Cây sắn
Cuống lá non
Đỉnh chồi
FEC (Friable embryogenic callus)
Mảnh lá
Mô sẹo
Phôi soma
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01 .- Tr.119-126
Tóm tắt: Cây sắn (Manihot esculenta Crantz) là một trong ba cây lương thực quan trọng nhất, có giá trị kinh tế cao về nhiều mặt. Việc hoàn thiện quy trình tái sinh cây sắn phục vụ cho tạo cây sắn chuyển gen ở Việt Nam là một vấn đề rất cần thiết. Trong nghiên cứu này, sự tái sinh cây sắn ở năm giống sắn canh tác tại Việt Nam: KM 140 (Sl), sắn trắng Nghệ An (S2), sắn đỏ Lạng Sơn (S3), sắn cao sản Hoà Bình (S4), Huay Bong (S5) thông qua mô sẹo phôi hóa từ các nguồn nguyên liệu đỉnh chồi, cuống lá non, mảnh lá đã được tối ưu. Sau 3 tuần nuôi cấy trên nền môi trường MS có bổ sung 10 mg/1 Picloram, mẫu cấy từ đỉnh chồi cảm ứng tạo mô sẹo cao nhất: 90 — 100%. Mô sẹo được chuyển tiếp sang môi trường tối ưu MS có bổ sung 5 mg/1 picloram và 0,2 mg/l IBA cho tỷ lệ tạo FEC đạt 41,1 - 80,4 % sau 8 tuần ở các giống nghiên cứu. Các cụm phôi soma sinh trưởng tốt được chuyến sang môi trường kéo dài chồi MS có bổ sung 0,3 mgd BAP trong 4 tuần. Tỷ lệ tái sinh tạo cây hoàn chỉnh cao nhất ở giống S1 là 61,67%. Ba tuần sau khi chuyển sang môi trường MS, cây con đạt yêu cầu được mang ra huấn luyện ngoài nhà lưới và trồng trong giá thể TN01 - trấu hun với tỷ lệ 6:4 cho tỷ lệ cây sống 95%. Quy trình tái sinh cây sắn thông qua mô sẹo phôi hóa có thể áp dụng phục vụ công tác cải tạo những giống sắn có tính trạng mong muốn bằng công nghệ chuyển gen.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54449
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.