Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54450
Title: Vi nhân giống Lan Nhất điểm hoàng (Dendrobiưm Heterocarpưm Lindl.)
Authors: Đặng, Thị Thắm
Niê Bing, H’Yon
Nguyễn, Thị Thanh Hằng
Đinh, Văn Khiêm
Nông, Văn Duy
Trần, Thái Vinh
Quách, Văn Hợi
Vũ, Kim Công
Keywords: Bảo tồn
Dendrobium heterocarpum Lindl
Giá thể
In vitro
Lan rừng
PLB
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01 .- Tr.127-135
Abstract: Lan Nhất điểm hoàng (Dendrobium heterocarpum Lim.ll.) là loài hoa đẹp được sử dụng làm cảnh, đang bị đe dọa tuyệt chủng. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của BA, NAA và TDZ đến sự hình thành PLB (Protoeocm-like body); BA, dịch chiết (cà rốt, khoai tây, chuối) đến sự sinh trưởng và phát triển của chồi; 1AA, IBA và NAA đến sự ra rễ in vitro, cũng như ảnh hưởng của các loại giá thể (xơ dừa, dớn, đất sạch Eco, trấu hun phối trộn đất sạch Eco) đến sự sống sót và sinh trưởng cây con ngoài vườn ươm đã được khảo sát, Kết quả nghiên cứu cho thấy, môi trường thích hợp cho sự hình thành PLB là MS bổ sung 2 mg/L BA và 1,0 mg/L NAA (7,11 PLB/mẫu; 68,9% mẫu tạo PLB) hoặc môi trường MS bổ sung 1 mg/L TDZ với 0,5 mg/L NAA (7,29 PLB/mẫu; 75,53% mẫu tạo PLB). Trên môi trường nuôi cấy MS bổ sung 1,5 mg/L BA (20,47 chồi/mẫu; chiều cao chồi 1,96 cm) và môi trường nuôi cấy MS bổ sung 60 g chuối chín/lít (22,40 chồi/mẫu; chiều cao chồi 2 cm) đều phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của chồi cây. Môi trường thích hợp cho sự tạo rễ in vitro là; 'A MS bổ sung 0,5 mg/L NAA (4,4 rễ/chồi; chiều dài rễ 3,12 cm; 95,56% chồi ra rễ). Sau 60 ngày chuyển cây con in vitro ra ngoài vườn ươm, kết quả thí nghiệm cho thấy giá thể thích hợp nhất là giá thể dớn (5,0 rễ/mẫu; chiều dài rễ 3,4 cm; tỉ lệ sống 97,78%). Kết quả nghiên cứu nhân giống in vitro lan Nhất điểm hoàng góp phần bảo tồn và phát triển bền vững cũng như hướng tới việc nhân nhanh cây con phục vụ thương mại hóa loài lan rừng quý này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54450
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.34 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.