Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54455
Title: Sự phối hợp của endoglucanase a và exoglucanase s tái tổ hợp tiết bởi tế bào chủ bacillus subtilis WB800N
Authors: Nguyễn, Hoàng Ngọc Phương
Võ, Minh Toàn
Lê, Dương Vương
Phan, Thị Phượng Trang
Trần, Linh Thước
Nguyễn, Đức Hoàng
Keywords: Bacillus suhtilis WB800N
Clostridium thermocelhim
Endoglucase A
CelA
Exoglucanase s
Cels
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01 .- Tr.157-165
Abstract: Việc xây dựng cách tiếp cận để khảo sát hoạt động phối hợp giữa các tiểu đơn vị enzyme là một nhu cầu cần thiết trong định hướng tạo dòng và biểu hiện ngoại bào các thành phần của cellulosome. Enduglucanase A (CelA) và exoglucạnase S (Gets) là hai cellulase biểu hiện mạnh trong phức hệ cellulosome của vi khuẩn kị khí, ưa nhiệt Clostridium tkermocellum. Trong khi endoglucanasc thể hiện hoạt tính rõ rệt với cơ chất cellulose tan carboxymethyl cellulose (CMC) thì exoglucanase vẫn chưa có cơ chất dạng tan chuyên biệt. Trong nghiên cứu này, hai enzyme CclA và CelS được tạo dòng và biểu hiện ngoại bào trong chủng chủ Bacillus subtilis WB800N. Kết quả phân tích dịch ngoại bào của các chủng tái tổ hợp bằng Tandem Mass spectrometry cho thấy protein tái tổ hợp đã được tiết thành công. Nhằm đánh giá hiệu quả phối hợp hoạt tính của CclA và CclS. dịch ngoại bào của từng chủng chủ được thu nhận và trộn theo các tỉ lệ khác nhau. Hoạt tính CMCase từng enzyme và hỗn hợp hai enzyme được đo bằng quy trình định lượng đường khử dinitrosalicylic acid trên đĩa 96 giếng. Phần lớn giá trị hoạt tính CMCase ở các tỉ lệ trộn đều cao hơn tổng giá trị hoạt tính của từng enzyme. Điều này cho thấy có sự cộng hưởng hoạt tính giữa 2 enzyme này trong quá trình thủy phân CMC, Dịch ngoại bào chứa CelA và CelS ở tỉ lệ trộn 3:5 theo thể tích có hoạt tính CMCase cao hơn 35,5% tổng hoạt tính của từng dịch ngoại bào chứa riêng CelA và CelS. Nghiên cứu này cung cấp cách tiếp cận để khảo sát hoạt động phối hợp của các tiểu đơn vị enzyme trong quá trình thiết kế mini-cellulosome trong chủng chủ B. Subtilis WB800N.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54455
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.