Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54456
Title: Lựa chọn điều kiện lên men cho sự sinh trưởng chủng Bacillus subtilis BSVN15 Ứng dụng sản xuất chế phẩm Probiotic trong chăn nuôi
Authors: Phương, Thị Hương
Vũ, Văn Hạnh
Keywords: Bacillus subtilis
Điều kiện lên men
Probiotic
Vi khuẩn
Sinh khối tế bào
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01 .- Tr.167-172
Abstract: Một số chủng Bacillus sublilis được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất probiotic. Chúng có khả năng tạo nội bào tử, chịu được điều kiện pH acid của dạ dày. Probiotic sản xuất các enzyme hỗ trợ tiêu hóa thức ăn và ức chế các loại vi khuẩn gây bệnh. Do đó, probiotic góp phần làm giảm việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi. Nghiên cứu này nhằm lựa chọn điều kiện lên men cho sự sinh trưởng của Bacillus sublilis BSVN15 ứng dụng trong sản xuất probiotic cho chăn nuôi. Mật độ tế bào trong dịch nuôi cấy (CFU/mL) là thông số được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của các điều kiện lên men. Nghiên cứu được thực hiện trên môi trường cơ bản LB* (trong đó peptone được thay thế cho tryptone). Các thông số lựa chọn bao gồm thời gian lên men, tỷ lệ giống, nhiệt độ, pH, nguồn carbon và nồng độ nguồn carbon chính, nguồn nitrogen và nồng độ nguồn nitrogen chính, các ion kim loại trong các nguồn muối khoáng bổ sung. Năng suất sinh khối chủng B subtilis BSVN15 đạt 6,3x10¹¹ CFU/ml trong điều kiện lên men được chọn là pH 7, nhiệt độ 37°C, lắc 200 rpm, sử dụng 1,5% (w/v) glucose là nguồn carbon chính, 1% (w/v) peptone là nguồn nitrogen chính, có bổ sung thêm muối khoáng chứa ion Ca²⁺ ở nồng độ 50 mM sau 24 giờ lên men với tỉ lệ tiếp giống 7% (v/v). Mật độ CFU/mL trong điều kiện lên men được lựa chọn cao hơn 26 lần so với lên men trong điều kiện bình thường ở nhiệt độ 30°C lắc 200rpm, trên môi trường cơ bản LB*.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54456
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.