Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54472
Nhan đề: Đánh giá đa dạng di truyền quần thể cá Đối mục (Mugil cephalus L.) ở Việt Nam bằng chỉ thị SSR
Tác giả: Trần, Thị Việt Thanh
Phan, Kế Long
Durand, Jean Dominique
Dinh, Thị Phòng
Từ khoá: Cá Đối mục
Đa dạng di truyền
Mugil cephalus
SSR
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 02 .- Tr.267-272
Tóm tắt: Loài cá Đối mục (Mugil cephaius L.) Việt Nam thường sống ở các vùng nước ven bờ, cửa sông, đầm phá nước lợ ven biển, đồng thời là loài cá kinh tế, cho thịt chắc, ngon, phân bố từ Bắc đến Nam. Hiện nay, cá Đối mục đang bị khai thác quá mức do vậy số lượng cá thể trong mỗi quần thể ít dần. Để có cơ sở bảo tồn và khai thác bền vững, nghiên cứu này đã tiến hành đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen cá Đối mục Việt Nam trên cơ sở phân tích 12 locus microsatellite (SSR) từ 70 cá thể trưởng thành (chiều dài chuẩn > 25 cm), Kết quả nghiên cứu đã xác định được 35 aliele cho tất cả locus nghiên cứu, 10 locus có kết quả đa hình. Chỉ số băng đa hình (PIC) cho mỗi cặp mồi đa hình trung bình 0,2889 (0,0289-0,5918), Hệ số gen dị hợp tử quan sát Ho =0,942; hệ số gen dị hợp tử mong đợi He = 0,517; giá trị Fst = 0,216; Fis = - 0,8211 (Fis <0) đồng nghĩa với việc quần thể cá Đối mục có hệ số giao phối cận huyết rất thấp hay còn an toàn. Kết quả phân tích mối quan hộ di truyền cho thấy cá Đối mục Việt Nam đã phân chia thành 3 nhóm chính theo phần vùng địa lý (Vịnh Bắc bộ, miền Trung, miền Nam). Mức độ thay đổi phân tử rất thấp giữa các quần thể (29%) và giữa các cá thể trong cùng quần thể (71%).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54472
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.