Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54479
Title: Đánh giá an toàn sinh học của phức hợp MgAI LDA- Anacardic Acid trên cây rau cải ngọt ( Brassica integrifolia) và chuột
Authors: Nguyễn, Thị Như Quỳnh
Lê, Thị vân Anh
Nguyễn, Hữu Hùng
Nguyễn, Tiến Thắng
Keywords: An toàn sinh học
Anacardic acid
MgAl layereddouble hydroxìdes
Phức hợp L-A
Tồn dư hoạt chất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 02 .- Tr.319-325
Abstract: Vật liệu nano MgAl layered double hydroxides (LDH) gắn anacardic acid (L-A) sử dụng làm thuốc trừ sâu sinh học, có tác dụng diệt ấu trùng sâu khoang Spodoptera litura. Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của vật liệu nano LDH, anacardic acid và phúc hợp L-A trên sự tăng trưởng và phát triển của cây rau cải ngọt, sự tồn dư hoạt chất anacardic acid khi cây rau cải ngọt được xử lý bằng phức hợp L-A trong 6 ngày theo dõi bằng phương pháp HPLC và độc tính cấp trên chuột thông qua giá trị LD50, Kết quả cho thấy, vật liệu nano LDH và phức hợp L-A không ảnh hưởng đến các chỉ số sinh trưởng (chiều cao thân, chiều dài rễ, trọng lượng tươi, trọng lượng khô) của cây cải ngọt so với đối chứng ở liều dùng kiến nghị để diệt ấu trùng gây hại 0,148 mg/mL. Kết quả xác định độc tính cấp LD50 trên chuột của anacardic acid là 2378,41 mg/kg thể trọng, trong khi với liều anacardic là 2553 mg/kg thể trọng được gắn lên vật liệu nano LDH không có con chuột nào chết sau 9 ngày theo dõi. Vậy, khi anacardic acid được gắn lên vật liệu nano LDH thì độc tính của nó giảm. Đồng thời kết quả thử nghiệm độc tính của vật liệu nano LDH trên chuột với lượng 6000 mg/kg không có con nào chết hoặc có biểu hiện bất thường trong thời gian khảo sát. Điều này chứng tỏ LDH và L-A không gây độc tính cấp trên chuột thí nghiệm. Ở thí nghiệm đánh giá tồn dư hoạt chất AnAc trên cây rau sau 6 ngày xừ lý, nồng độ AnAc trên cây rau giảm từ 40,6 mg/kg còn 15,7 mg/kg rau. Vậy vật liệu nano LDH, AnAc và phức hợp L-A là các đối tượng có tiềm năng đế ứng dụng an toàn trong nông nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54479
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.