Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54497
Title: Hiệu quả hạ Glucose huyết, diều hòa Lipid huyết và chống Oxy hóa của lá bình bát dây ( Coccinia grandis (L.) Voigt.) trên chuột gây tăng Clucose huyết
Authors: Nguyễn, Thị Xuân Trang
Nguyễn, Thị Ái Lan
Keywords: Bệnh đái tháo đường
Bình bát dây
Coccinia grandis (L.)
Voigt
Glucose huyết chống oxv hóa
Malondiaìdehyde (MDA)
Peroxyde hóa lipid
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 02 .- Tr.311-318
Abstract: Hiệu quả hạ glucose huyết, điều hòa lipid huyết và chống oxy hóa của dịch chiết lá bình bát dây (Coccinia grandis (L.) Voigt.) bằng methanol được khảo sát in vivo trên chuột tăng glucose huyết do alloxan monohydrate. Chuột được gây tăng glucose huyết bằng cách tiêm alloxan monohydrate vào khoang bụng với liều 135 mg/kg trọng lượng/lần x 1 lần/ngày và tiêm trong 3 ngày. Ảnh hưởng của dịch chiết bình bát dây trên chuột bình thường được khảo sát bằng cách cho chuột bình thường uống 100 và 1000 mg/kg trọng lượng/lần X 2 lần/ngày. Chuột tăng glucose huyết được điều trị bang dịch chiết bình bát dây với liều 100 mg/kg trọng lượng/lần X 2 lần/ngàỵ. Thuốc thương mại glucophage được sử dụng như đối chứng dương với liều 108 mg/kg trọng luợng/Ịần X 2 Iần/ngày. Sau 21 ngày thí nghiệm, kết quả cho thấy bình bát dây không ảnh hưởng đến glucose huyết và trọng lượng chuột bình thường. Bình bát dây ở liều 100 mg/kg có hiệu quả giảm glucose huyết và các chỉ số lipid huyết gồm cholesterol (total cholesterol, TCJ, triglyceride (TG), và cholesterol xấu (low density lipoprotein cholesterol, LDL-CJ, đồng thời tăng cholesterol tốt (high density lipoprotein cholesterol, HDL-C) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với chuột tăng glucose huyết không điều trị. Chuột tăng glucose huyết điều trị bằng bình bát dây có hàm lượng marker của sự peroxyde hóa lipid là malondialdehyde (MDA) giảm khác biệt cỏ ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với chuột bệnh không được điều trị. Hiệu quả hạ glucose huyết, điều hòa lipid huyết và chống oxy hóa của dịch chiết bình bát dây trong nghiên cứu này được so sánh với thuốc đối chứng dương glucophage liều sử dụng 108 mg/kg trọng lượng/lần X 2 lần/ngày. Trong lá bình bát dây xác định được hàm lượng polyphenol tổng tinh tương đương acid gallic và hàm lượng flavonoid toàn phần tính tương đương quercetin lần lượt là 607,41 ± 14,44 mg acid gallic/g dịch chiết va 111,72 ± 1,94 mg quercetin/g dịch chiết. Từ các kết quả trên có thể kết luận bình bát dây có hiệu quả hạ glucose huyết, điều hòa lipid huyết và chống oxy hóa nên có thể ứng dụng hỗ trợ điều trị bệnh rối loạn chuyển hóa glucose huyết, lipid huyết và các biến chứng từ sự stress oxy hóa do sự tăng glucose huyết mạn tính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54497
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.2.4


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.