Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54503
Title: Cải biến chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae D8 bằng kỹ thuật đột biến ngẫu nhiên nhằm nâng cao hiệu lực lên men Ethanol
Authors: Hoàng, Thị Lệ Thương
Trần, Thị Thuý
Nguyễn, Quang Hào
Keywords: Cái biến chủng
Ethanol
NTG
Saccharomyces cerevisiae
UV
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 02 .- Tr.337-351
Abstract: Chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae D8 phân lập từ dịch dứa Queen đã được công bố (Hoang Thi Le Thuong et al, 2017) có hoạt lực lên men cao, đạt 12,37% v/v ethanol trong môi trường lên men có hàm lượng đường tổng từ 200 g/L trở lên. Nhằm nâng cao hoạt lực lên men ethanol, tế hào chủng S. cerevisiae D8 được gây đột biến ngẫu nhiên bằng hóa chất (N-methyl-N-nitro-N-nitrosoguanidine - NTG) và tia cực tím uv. Ket quà khảo sát cho thấy trọng cùng khoáng thời gian xử lý, 1% NTG có khả năng gây chết cao hơn tia UV (260 nm, 50W). Khi gây đột biến kết hợp NTG và UV, tỷ lệ tế bào chết tăng, thời gian gây chết giảm so với gây đột biến riêng rẽ với một trong hai yếu tố trên. Nghiên cứu hoạt lực lên men của các tế bào còn sống sau khi xử lý bằng NTG và UV, chúng tôi đã sàng lọc, tuyển chọn được 13 dòng nấm men đột biển tích lũy có khá năng lên men ethanol cao hơn chủng nấm men s. cerevisiae D8. Trong đó, dòng đột biến NU 120.4 có khả năng sinh tổng hợp ethanol cao nhất (tăng 22% so với chủng S. cerevisiae D8). Dòng đột biến tích lũy này cũng có khả nang chịu ethanol và chịu đường cao hơn chủng s. cerevisiae D8 trong môi trường lên men. Đặc biệt, dòng đột biến này có khả năng lên men ethanol tương đối ổn định, hàm lượng ethanol đạt tới 15,07 # 0,12%, hiệu suất lên men đạt 92,62 # 0,2%. Trong khi chủng S. cerevisiae D8 lên men chỉ đạt hầm lượng ethanol tối đa là 12,37 ± 0,2% trong dịch ép dứa chứa 250 g/L đường tổng. Với khả năng lên men ethanol ổn định, dòng đột biến này có tiềm năng ứng dụng vào sản xuất ethanol cao độ từ dịch dứa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54503
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.2.4


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.