Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54553
Nhan đề: Khảo sát độc tính cấp và tác động chống đông máu của huyết giác (Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep.,Dracaenaceae)
Tác giả: Nguyễn, Lê Thanh Tuyền
Đoàn, Trí Hạnh Dung
Ngô, Thị Ngọc Yến
Trần, Thị Vân Anh
Đỗ, Thị Hồng Tươi
Từ khoá: Dracaena cambodiana Pierre ex
Gagnep
Acute toxicity
Antithrombotic effect
Bleeding time
Pulmonary embolism
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dược học;Số 506 .- Tr.50-53
Tóm tắt: Oral acute toxicity and antithrombotic effect of the ethanol extracts from Dracaena cambodiana Pierre ex. Gagnep (DC extract) were estimated in mice with pulmonary thrombosis induced by 600 mg/kg collagen and 0.5 mg/kg epinephrine. The extracts showed no acute toxicity in mice at the oral dose of 2 g/kg BW (equivalent to 15.92 g dry plant material/kg BW). At the dose of 100 mg/kg and 200 mg/kg, the extracts resulted in a significant increase in bleeding time and clearly protected mice from such experimental pulmonary embolism after an oral administration course of 7 successive days. The dose of 100 mg/kg proved the same antithrombotic effect as did 5 mg/kg aspirin. And noteworthy, less powerful was the higher dose of 200 mg/kg. These suggested the use of DC extracts for thrombosis prevention and treatment.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54553
ISSN: 0866-7861
Bộ sưu tập: Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.11 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.