Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54570
Nhan đề: Flavonoid và lignan phân lập từ phần dưới mặt đất của cây bát giác liên ( Podophyllum tonkinense Gagnep.) thu hái ở Sa Pa, Lào Cai
Tác giả: Nguyễn, Thị Dung
Man, Thanh Long
Bùi, Hồng Cường
Phương, Thiện Thương
Từ khoá: Podophyllum tonkinense
Flavonoid
Lignan
A-peltatin
Nicotiflorin
Podophyllotoxin
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dược học;Số 507 .- Tr.48-53
Tóm tắt: Four flavonoids (1 -A) and three lignans (5-7) were isolated from the ethanol extracts of the roots and rhizomes of Podophyllum tonkinense Gagnep. collectted in Sapa (Lao Cai, Vietnam) by chromatography. Their structures were identified by physicochemical chracterization and spectroscopic studies (NMR. UV and MS) to be quercetin (1J, rutin (2), kaempferol (2), nicotiflorin (A), a-peltatin (5). deoxypodophyllotoxin (6), and podophyllotoxin (7). Of these, compounds (4) and ("5) were found in the species Podophyllum tonkinense for the first time.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54570
ISSN: 0866-7861
Bộ sưu tập: Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.04 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.