Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54627
Nhan đề: Nghiên cứu điều chế bột cao khô bán chi liên (Scutellaria barbata D. Don) bằng phương pháp sấy
Tác giả: Nguyễn, Đình cần
Bùi, Thị Bích Vân
Nguyễn, Văn Thư
Lê, Thị Kim Loan
Hoàng, Việt Dũng
Từ khoá: Scutellaria barbata
Dry extract powder
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dược học;Số 509 .- Tr.41-44
Tóm tắt: Dry extract powders from Scutellaria barbata (D. Don) were prepared. By investigating the influential factors such as solvent; extraction (method, duration and times), excipient and its ratio, drying temperature and time, the process was proposed as: Reflux with ethanol 70% by 3 times, each for one hour; the obtained extracts are concentrated to the moisture of 25%, add starch at the ratio of 20% compared with the solid content; dry the obtained mixture at 9ữC for 13 hrs, then grind the dry to powders.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54627
ISSN: 0866-7861
Bộ sưu tập: Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.