Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54705
Nhan đề: Nghiên cứu định lượng lornoxicam trong huyết tương bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ
Tác giả: Đồng, Thị Hoàng Yến
Nguyễn, Thị Dung
Tạ, Mạnh Hùng
Từ khoá: Lornoxicam
UPLC-MS/MS
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dược học;Số 511 .- Tr.73-77
Tóm tắt: An ultra performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) method was developed for determination of lornoxicam in plasma. The Thermo TSQ Quantum Ultra UPLC-MS/MS operated in the multi reaction-monitoring mode using the electrospray ionization technique. Lornoxicam and the internal standard (Meloxicam) were extracted from plasma by liquid - liquid extraction with diethylether - chloroform. The reconstituted samples were chromatographed on a C18 column (50 x 2.1 mm, i.d., 1.9 pm) with isocratic elution at a flow rate of 0.3 ml/min with 0.1 % formic acid - acetonitrile at a suitable ratio. The standard curves revealed fine linearity at the range of 0.015 to 1.5 pg/ml for lornoxicam with mean correlation coefficient of ≥ 0.99. The intra-day and inter-day precision and accuracy were within 90% -110.0%. The method was well time-saving (the total run time was 2.2 min only), and showed helful for BA-BE studies of lornoxicam preparations.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54705
ISSN: 0866-7861
Bộ sưu tập: Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.