Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54733
Title: Lưới an sinh xã hội hướng tới nền kinh tế vì con người ở Việt Nam
Authors: Bùi, Văn Huyền
Nguyễn, Ngọc Toàn
Keywords: Lưới an sinh xã hội
Chín sách Nhà nước
Phát triển đất nước
Vì con người
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 966 .-Tr.62-69
Abstract: Bảo đảm an sinh xã hội được Đảng và Nhà nước ta xác định là một nhiệm vụ quan trọng của công cuộc đổi mới đất nước, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ. Trong những năm qua, lưới an sinh xã hội của Việt Nam đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nền kinh tế vì con người ở Việt Nam. Mặc dù lưới an sinh xã hội ở Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, cần khắc phục trong thời gian tới để tiếp tục hoàn thiện lưới an sinh xã hội, hướng tới nền kinh tế vì con người.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54733
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.