Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54772
Title: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay theo tinh thần nghị quyết đại hội XII của Đảng
Authors: Lê, Thị Thùy Linh
Keywords: Đại hội XII
Chất lượng giảng dạy
Lý luận chỉnh trị
Đại học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 274 .- Tr.16-22
Abstract: Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đánh giả toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội nước ta, trong đó có việc giảng dạy lý luận chính trị ở hệ thống các trường trên địa bàn cả nước. Bên cạnh việc nổi bật những kết quả tích cực đạt được, Đại hội cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của công tác giảng dạy lý luận chính trị, đặc biệt Đại hội đã nêu ra những định hướng để nâng cao chất lượng công tác giảng dạy lý luận trong thời gian tới. Cũng giống công tác giảng dạy lý luận nói chung, việc giảng dạy lý luận trong các trường đại học cũng có những mặt tích cực đạt được và cả những hạn chế cần khắc phục. Vận dụng những định hướng của Đại hội XII, bài viết đã đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54772
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.