Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54774
Title: vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay
Authors: Lê, Thị Điệp
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chính quyền địa phương
Xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 274 .- Tr.30-37
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta di sản vô giá về xây dựng nhà nước kiểu mới, nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; trong đó tư tưởng về xây dựng chính quyền ở địa phương của Người mang nhiều yếu tố hiện đại, khoa học. Những nội dung đó đã gợi mở một số giải pháp nhằm góp phần xây dựng chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay như; Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức (CB,CC); xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động của chính quyền địa phương; nâng cao tư cách phẩm chất, đạo đức cách mạng cho CB,CC; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ CB,CC và bỏ sung, kiện toàn các nguyên tắc sử dụng, bố trí cũng như đánh giá cán bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54774
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.89 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.