Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54780
Title: Một số yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi, Thị Thu Trang
Keywords: Văn hóa
Văn hóa công sở
Cơ quan hành chính nhà nước
Yếu tố ảnh hưởng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 274 .- Tr.65-70
Abstract: Trong những năm gần đây, văn hóa công sở (VHCS) đã được nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm xây dựng theo những quy định, hướng dẫn chung của Nhà nước nhưng nhìn chung vẫn chưa tạo ra được bước chuyển mình mạnh mẽ dẫn đến hiệu quả VHCS mang lại cho nền công vụ ở nước ta chưa cao. Có rất nhiều yếu tố tác động đến kết quả trên, cả yếu tố khách quan và chủ quan. Nghiên cứu một cách có hệ thống, khoa học các yếu tố tác động đến VHCS tại các cơ quan hành chinh nhà nước Việt Nam hiện nay sẽ góp phần nhìn nhận chính xác sự tác động của các yếu tố đó đến quá trình xây dựng, thực hiện nền VHCS, từ đó có thể đề ra phương hướng nhằm xây dựng được một nền công vụ Việt Nam tiên tiến, hiệu lực, hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54780
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.