Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54780
Nhan đề: Một số yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay
Tác giả: Bùi, Thị Thu Trang
Từ khoá: Văn hóa
Văn hóa công sở
Cơ quan hành chính nhà nước
Yếu tố ảnh hưởng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 274 .- Tr.65-70
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, văn hóa công sở (VHCS) đã được nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm xây dựng theo những quy định, hướng dẫn chung của Nhà nước nhưng nhìn chung vẫn chưa tạo ra được bước chuyển mình mạnh mẽ dẫn đến hiệu quả VHCS mang lại cho nền công vụ ở nước ta chưa cao. Có rất nhiều yếu tố tác động đến kết quả trên, cả yếu tố khách quan và chủ quan. Nghiên cứu một cách có hệ thống, khoa học các yếu tố tác động đến VHCS tại các cơ quan hành chinh nhà nước Việt Nam hiện nay sẽ góp phần nhìn nhận chính xác sự tác động của các yếu tố đó đến quá trình xây dựng, thực hiện nền VHCS, từ đó có thể đề ra phương hướng nhằm xây dựng được một nền công vụ Việt Nam tiên tiến, hiệu lực, hiệu quả.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54780
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.