Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54800
Title: Vai trò của nhà nước trong phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam
Authors: Lê, Văn Tuyên
Đỗ, Thị Nga
Keywords: Thị trường
Khoa học và công nghệ
Vai trò
Nhà nước
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 275 .- Tr.51-58
Abstract: Thị trường khoa học và công nghệ (KH & CN) là một bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có vai trò then chốt trong việc tạo môi trường thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ; nâng cao năng lực KH & CN quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Một quốc gia muốn có thị trường KH & CN phát triển không thể không nhắc đến vai trò của nhà nước. Trong bài viết này, các tác giả tập trung phân tích vai trò của nhà nước đối với sự phát triển thị trường KH & CN, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, tìm ra những giải pháp phát triển thị trường KH & CN ở Việt Nam trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54800
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.78 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.119.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.