Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54934
Title: Vai trò nguồn nhân lực ngành lao động - thương binh và xã hội của Thành phố Hà Nội trong thực hiện chính sách an sinh xã hội
Authors: Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Nguồn nhân lực
Ngành lao động - Thương binh xã hội
Thành phố Hà Nội
Chính sách an sinh xã hôi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 276 .-Tr.61-67
Abstract: Bài viết khẳng định vai trò quan trọng và bản chất nhân văn, cao đẹp của chính sách an sinh xã hội (ASXH), đồng thời khẳng định vai trò của đội ngũ nhân lực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội của Thành phố Hà Nội trong việc tổ chức thực hiện các chính sách ASXH đến với mỗi người dân. Từ đó, đề xuất biện pháp cơ bản xây dựng và phát huy vai trò nguồn nhân lực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội của Thủ đô hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54934
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.12 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.