Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54936
Title: Đánh giá độ phì nhiêu và những hạn chế của đất trồng lúa vùng Đồng bằng sông Hồng
Authors: Phạm, Văn Thành
Nguyễn, Thanh Lâm
Vũ, Anh Tú
Nguyễn, Quang Huy
Keywords: Độ phì nhiêu đất
Yếu tố ảnh hướng độ phì đất
Đồng bằng sông Hồng.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 349 .- Tr.3-10
Abstract: Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) là vựa lúa lớn thứ hai của Việt Nam, có 1.508.212 ha đất tự nhiên, trong đó diện tích đất nông nghiệp 962.278 ha, chiếm 63,8% tổng diện tích. Đất trồng lúa 561.746 ha, chiếm 58,35% diện tích đất nông nghiệp. Đất lúa được trồng trên 22 loại đất thuộc 6 nhóm đất: Đất mặn 32.438 ha, đất phèn 41.856 ha, đất phù sa 450.739 ha, đất xám 29.330 ha, đất đỏ 5.105 ha và đất thung lũng 2.278 ha. Đất lúa có điểm chất lượng cao 417.043 ha, chiếm 74,24%; có điểm chất lượng trung bình 105.850 ha, chiếm 18,84% và có điểm chất lượng thấp 38.853 ha, chiếm 6,92% diện tích đất trồng lúa...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54936
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.63 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.