Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54987
Title: Những chuẩn mực đạo đức cơ bản của người cách mạng trong tác phẩm "Đạo đức cách mạng" của Hồ Chí Minh
Authors: Đinh, Thị Thu Nga
Lê, Thị Điệp
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chuẩn mực
Tác phẩm "Đạo đức cách mạng"
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 279 .- Tr.3-9
Abstract: "Đạo đức cách mạng" được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1958 là một tác phẩm lớn. Nội dung Tác phẩm đề cập nhiều đến những chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng, đồng thời Người còn đề ra phương thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng mà mỗi người cán bộ, đảng viên cần phải thực hiện được. Bài viết đi sâu tìm hiểu những chuẩn mực đạo đức cách mạng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến trong Tác phẩm, từ đó góp phần làm sáng rõ hơn những giá trị lý luận và thực tiễn của Tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng viên hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54987
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.85 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.